Studeni, 2017.
Održane radionice za sektorska vijeća Simulacija vrednovanja standarda zanimanja i Simulacija vrednovanja standarda kvalifikacija
U studenome 2017. u Sveučilišnom računskom centru Sveučilišta u Zagrebu (Srce) održane su radionice za članove šest sektorskih vijeća na temu vrednovanja prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija.

Nakon radionica na istu temu održanih u svibnju i listopadu 2017. za ukupno 16 sektorskih vijeća, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava (MRMS) i Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu (Srce) u studenome 2017. organiziralo je i radionice za preostalih šest dosad osnovanih i konstituiranih sektorskih vijeća.

Na radionicama održanim 7. i 8. studenoga 2017. godine sudjelovali su članovi sektorskih vijeća:

  • III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija,
  • XII. Zdravstvo,
  • XVI. Temeljne tehničke znanosti,
  • XXIV. Sigurnost i obrana,

a na radionicama održanim 14. i 15. studenoga 2017. godine članovi sektorskih vijeća:

  • V. Grafička tehnologija,
  • XVIII. Informacije i komunikacije.

Radionice na temu vrednovanja prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija dio su pripreme sektorskih vijeća za vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija kao njihovu ključnu ulogu prema Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO-u).

Kao i na ranijim radionicama na istu temu, prvi dan radionica simuliran je postupak vrednovanja prijedloga standarda zanimanja, a drugi dan postupak vrednovanja standarda kvalifikacija. Nakon uvodnih dijelova radionica u kojima je članovima sektorskih vijeća predstavljen postupak upisa standarda zanimanja, odnosno standarda kvalifikacija u Registar HKO-a (s naglaskom na postupku stručnog vrednovanja koje provode sektorska vijeća) te primjena Informacijskog sustava Registra HKO-a u tom postupku, oba je dana uslijedio praktični dio radionica. Pritom su, radeći u grupama, sektorska vijeća simulirala cjelovit postupak stručnog vrednovanja prijedloga standarda zanimanja, odnosno standarda kvalifikacija, na temelju stvarnih prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija iz vlastitog (ili bliskog) sektora. Postupak je rezultirao izradom i predstavljanjem nacrta stručnih mišljenja o prijedlozima standarda zanimanja i standarda kvalifikacija.

Budući da je riječ o ključnom dijelu edukacije kojom se sektorska vijeća pripremaju za kvalitetno obavljanje svojih zadaća, sudjelovanje na radionicama na temu vrednovanja prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija preduvjet je za daljnji rad svih članova sektorskih vijeća. Iz tog razloga, radionice na istu temu nastavit će se održavati i u 2018. godini, za članove preostalih sektorskih vijeća i za članove sektorskih vijeća koji nisu sudjelovali na dosad održanim radionicama za sektorska vijeća čiji su članovi.

Organizacija radionica omogućena je u okviru projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranog iz Europskoga socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.