Sukladno Pravilniku o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO), nazivi i djelokrug poslova sektorskih vijeća određuju se prema sljedećih 25 sektora: 

I. Poljoprivreda, prehrana i veterina 
II. Šumarstvo i drvna tehnologija 
III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija 
IV. Tekstil i koža 
V. Grafička tehnologija 
VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 
VII. Elektrotehnika i računarstvo 
VIII. Graditeljstvo i geodezija 
IX. Ekonomija i trgovina 
X. Turizam i ugostiteljstvo 
XI. Promet i logistika 
XII. Zdravstvo 
XIII. Osobne i druge usluge 
XIV. Umjetnost 
XV. Matematika, fizika, geografija, geofizika, kemija i biologija 
XVI. Temeljne tehničke znanosti 
XVII. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika 
XVIII. Informacije i komunikacije 
XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi 
XX. Psihologija, edukacijska-rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti 
XXI. Odgoj, obrazovanje i sport 
XXII. Filozofija, teologija i religijske znanosti 
XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija 
XXIV. Sigurnost i obrana 
XXV. Filologija 

Sektorska vijeća u području svoje nadležnosti provode vrednovanje prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja koji se predlažu za upis u Registar HKO-a te analiziraju postojeće i potrebne kompetencije unutar sektora i podsektora. 
Vrednovanje prijedloga standarda prije svega uključuje ocjenu opravdanosti pokretanja postupka za upis u Registar prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja te izrađivanje stručnog mišljenja o upisu u Registar HKO-a koje sektorsko vijeće dostavlja nadležnom ministarstvu. Pri vrednovanju zahtjeva za upis u Registar HKO-a, sektorska vijeća koristit će se smjernicama za vrednovanje koje izrađuje  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. 

Vrednovanje prijedloga standarda zanimanja  obuhvaća sve informacije dostavljene u zahtjevu, a posebno relevantnost standarda zanimanja, relevantnost skupova kompetencija, opis zanimanja i kompetencija te rok do kojega se predloženi standard zanimanja može koristiti kao opravdani razlog za predlaganje standarda kvalifikacija. 
Na temelju dostavljene i raspoložive dokumentacije sektorsko vijeće provodi vrednovanje svih elemenata prijedloga standarda kvalifikacije i skupova ishoda učenja pri čemu procjenjuje navedeni profil (područje rada i učenja), razinu, obujam, klasu (cjelovita ili djelomična kvalifikacija), opravdanost uvođenja standarda kvalifikacije i ulogu kvalifikacije te kvalitetu stjecanja kvalifikacije. 

Pri procjeni razine kvalifikacije za koju se predlaže standard vrednuje se usklađenost razina skupova ishoda učenja u prijedlogu standarda kvalifikacije s opisnicama razina propisanima Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.  Sektorsko vijeće procjenjuje opravdanost uvođenja standarda kvalifikacije i usklađenost skupova ishoda učenja s obzirom na ulogu kvalifikacije te s obzirom na podudarnost predloženog standarda kvalifikacije i pripadajućih skupova ishoda učenja s postojećim standardom kvalifikacije i postojećim skupovima ishoda učenja u Registru. 

Sektorsko vijeće procjenjuje moguće uloge kvalifikacije i to s obzirom na: 
a) potrebe tržišta rada sukladno procjeni potreba u okviru prioritetnih gospodarskih sektora, pri čemu se procjena provodi na temelju analiza potrebnih kompetencija na tržištu rada za odgovarajuća zanimanja, sukladno odgovarajućim standardima zanimanja; 
b) nastavak obrazovanja, pri čemu se procjena opravdanosti provodi na temelju usklađenosti kvalifikacije s minimalnim uvjetima pristupanja stjecanju daljnjih kvalifikacija; 
c) ostale potrebe društva i pojedinca, pri čemu se utvrđuje služi li kvalifikacija općoj dobrobiti i prioritetima društvenog razvoja te doprinosi li osobnom razvoju, samostalnosti i kreativnosti pojedinca osobito uzimajući u obzir demokratska načela, poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda te ljudskog dostojanstva. 
  
Opravdanost prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacije nadležno sektorsko vijeće potvrđuje pozitivnim mišljenjem o ispunjenju stručnih uvjeta za upis u Registar,  na temelju kojega ministar nadležan za rad, odnosno ministar nadležan za obrazovanje i znanost donosi odluku o upisu u Registar HKO-a. Sektorska vijeća dužna su donijeti stručno mišljenje o upisu u Registar HKO-a u roku od 30 dana. 
U svojem radu, sektorska vijeća surađuju s nacionalnim koordinatorom sektorskih vijeća poglavito u slučajevima kada se prijedlog standarda vraća predlagatelju na doradu, uz preporuke i upute koje će izraditi sektorsko vijeće o tome što treba promijeniti u prijedlogu s određenim rokom za dostavu dorađenog prijedloga. 
S ciljem što kvalitetnije provedbe poslova, sektorska vijeća imaju mogućnost osnivanja radnih skupina koje će biti sastavljene dijelom i od stručnjaka izvan sektorskog vijeća. 

Uz posao vrednovanja, sektorska vijeća zadužena su za davanje preporuka Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala o upisnoj politici, upisnim kvotama i financiranju kvalifikacija iz javnih izvora, prema kvalifikacijama i prema županijama, kao i preporuke za razvoj sektora. Nadalje, daju preporuke ministarstvu nadležnom za obrazovanje i znanost za promjene u standardima kvalifikacija koje se temelje na uočenim promjenama u standardu zanimanja, a ministarstvu nadležnom za rad preporuke za promjene u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.