-
Održana dvodnevna radionica za članove triju sektorskih vijeća posvećena simulaciji vrednovanja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija
U ponedjeljak i utorak, 8. i 9. svibnja 2017. godine, u prostorijama Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Srce) održana je dvodnevna radionica za članove sektorskih vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina, II. Šumarstvo i drvna tehnologija i IX. Ekonomija i trgovina, posvećena simulaciji vrednovanja prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija.

Održana radionica dio je cjelovite edukacije za članove sektorskih vijeća koju Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS) provode u cilju pripreme članova za kvalitetno obavljanje zadaća propisanih Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, među kojima je ključna upravo vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija prije njihova upisa u Registar HKO-a. Budući da je pozitivno mišljenje nadležnog sektorskog vijeća preduvjet za upis standarda u Registar HKO-a, sektorska vijeća izravno će utjecati na kvalitetu standarda upisanih u Registar HKO-a, stoga je njihova kvalitetna priprema za vrednovanje od iznimne važnosti. Sektorska vijeća dosad su sudjelovala u nizu radionica na temu vrednovanja prijedloga standarda, kao i u konzultativnim radionicama s predlagateljima standarda, a radionica ovakvog tipa posljednji je korak u njihovoj pripremi za stručno vrednovanje stvarnih zahtjeva za upis standarda u Registar HKO-a.

Prvi dan radionice posvećen je simulaciji vrednovanja standarda zanimanja. Radionicu je vodila i uvodnu prezentaciju održala predstavnica MRMS-a Jelena Pavičić, a prezentaciju o korištenju alata Informacijskog sustava Registra HKO-a pri vrednovanju standarda zanimanja održao je mr. sc. Ognjen Orel, predstavnik Srca.

Drugi dan radionice posvećen je simulaciji vrednovanja standarda kvalifikacija. Radionicu je vodila i uvodnu prezentaciju održala predstavnica MZO-a Elisabetta Fortunato, a prezentaciju o korištenju alata Informacijskog sustava Registra HKO-a pri vrednovanju standarda kvalifikacija održao je Jure Biloglav, predstavnik MZO-a.

Nakon uvodnih prezentacija u kojima je naglasak stavljen na postupak predavanja zahtjeva za upis standarda u Registar HKO-a od strane predlagatelja, formalno vrednovanje od strane nadležnog ministarstva, rokove propisane Pravilnikom o Registru HKO-a i postupak preuzimanja zahtjeva za upis standarda iz Informacijskog sustava Registra HKO-a od strane nadležnog sektorskog vijeća, uslijedio je grupni rad i simulacija vrednovanja konkretnih prijedloga standarda. Pri simulaciji vrednovanja sektorska vijeća koristila su se popisima elemenata za vrednovanje standarda zanimanja i standarda kvalifikacija sastavljenima od strane nadležnih ministarstava, a rezultat vježbe bila su raspravljena i sastavljena stručna mišljenja sektorskih vijeća o prijedlozima standarda, izlaganje i obrazlaganje mišljenja te analiza provedenog vrednovanja pred preostalim sudionicima radionice. Članovima sektorskih vijeća podršku su pružali predstavnici MZO-a i MRMS-a prateći i usmjeravajući njihov rad.

Osim za sektorska vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina, II.  Šumarstvo i drvna tehnologija i IX. Ekonomija i trgovina, radionica posvećena simulaciji vrednovanja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, kao ključan dio cjelovite pripreme sektorskih vijeća za vrednovanje prijedloga standarda kao njihovu primarnu ulogu, u svibnju će biti održana i za članove preostalih pet dosad osnovanih sektorskih vijeća.

Održavanje radionice omogućeno je u okviru provedbe projekta „Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.,, kojemu je jedan od ciljeva potpora aktivnostima sektorskih vijeća.