7. prosinca 2019.
Sjednice sektorskih vijeća u listopadu i studenom 2019.
Tijekom listopada i studenoga 2019. održano je sedam sjednica sektorskih vijeća.

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održane su sljedeće sjednice:

  • Druga sjednica Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija u drugom mandatu, 3. listopada 2019.
  • Zajednička sjednica sektorskih vijeća VII. Elektrotehnika i računarstvo (peta),  XVIII. Informacije i komunikacije (sedma) i XXI. Odgoj, obrazovanje i sport (druga), 29. listopada 2019.
  • Osma sjednica Sektorskog vijeća XVIII. Informacije i komunikacije, 29. listopada 2019.
  • Konstituirajuća sjednica Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina u drugom mandatu, 11. studenoga 2019.
  • Treća sjednica Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport u drugom mandatu, 26. studenoga 2019.
  • Treća sjednica Sektorskog vijeća XIV. Umjetnost, 27. studenoga 2019.

Na sjednicama su sektorska vijeća stručno vrednovala zahtjeve za upis standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a). Sektorsko vijeće VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija vrednovalo je zahtjev za upis standarda zanimanja Tehničar za vozila/Tehničarka za vozila (predlagatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih). Sektorska vijeća VII. Elektrotehnika i računarstvo, XVIII. Informacije i komunikacije i XXI. Odgoj, obrazovanje i sport vrednovala su zahtjev za upis standarda zanimanja Učitelj-učiteljica informatike/Nastavnik-nastavnica informatike (predlagatelja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu). Sektorsko vijeće XVIII. Informacije i komunikacije vrednovalo je zahtjeve za upis standarda kvalifikacija Sveučilišni prvostupnik informatike/Sveučilišna prvostupnica informatike i Magistar informatike/Magistra informatike (predlagatelja Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilišta u Zagrebu), a Sektorsko vijeće XXI. Odgoj, obrazovanje i sport vrednovalo je zahtjev za upis standarda zanimanja Andragog/Andragoginja (predlagatelja Filozofskog fakultet Sveučilišta u Splitu), u Registar HKO-a.

Elektroničkim putem održana  je:

  • Deveta (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina, završena 11. listopada 2019.

Na elektroničkoj sjednici Sektorsko vijeće  IX. Ekonomija i trgovina stručno je vrednovalo zahtjeve za upis standarda zanimanja Referent u bankarstvu i osiguranju/Referentica u bankarstvu i osiguranju i Knjigovođa/Knjigovotkinja (predlagatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) u Registar HKO-a.

Stručno vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija temeljna je zadaća sektorskih vijeća sukladno Zakonu o HKO-u te ključan korak u donošenju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, kao podloge za razvoj kvalitetnih i relevantnih obrazovnih i studijskih programa.

Organizacija sjednica omogućena je u okviru provedbe projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.