Održana 6. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu

Održana 6. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu
 
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja 10. studenog 2022. održana je 6. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće).

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:
1. Usvajanje prijedloga dnevnog reda 6. sjednice NVRLJP-a
2. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice NVRLJP-a
3. Usvajanje Preporuka Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala o unaprjeđenju internacionalizacije visokog obrazovanja 
4. Organizacija godišnje konferencije NVRLJP-a
5. Izvještaj o statusu provedbe planiranih aktivnosti NVRLJP-a u 2022.
6. Razno

Članovi Nacionalnog vijeća komentirali su tekst Preporuke Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala o unaprjeđenju internacionalizacije visokog obrazovanja, koji su u kratkoj raspravi dopunili novim informacijama i potom ga usvojili. 
Predloženi su 15. i 16. prosinca 2022. kao mogući datumi održavanje godišnje konferencije Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, koja bi se održala u virtualnom okruženju da bi se omogućilo sudjelovanje većem broju sudionika. Tema ovogodišnje konferencije bila bi vezana za mikrokvalifikacije i vaučere kao nove prilike za unaprjeđenje ljudskih potencijala jer su to teme prepoznate kao važne i učestale teme u Europi i Hrvatskoj u 2022. godini. Europska unija prepoznala je važnost sustava mikrokvalifikacija te potiče njegov daljnji razvoj, između ostalog i kroz sustav vaučera. Na konferenciju će biti pozvani dionici i sudionici iz sustava obrazovanja i tržišta rada, kojima će biti predstavljen nacionalni i europski strateški okvir sustava mikrokvalifikacija i vaučera, kao i ostvareni rezultati u tom području.
Članovi Nacionalnog vijeća informirani su da će se početkom prosinca održati online radionica namijenjena visokim učilištima na temu mikrovalifikacija jer su visoka učilišta iskazala potrebu za takvom temom. Na radionici će se prezentirati  povezivanje sustava mikrokvalifikacija sa sustavom HKO-a, predstavit će se Uputa za izradu, usklađivanje i odobravanje obrazovnih programa visokih učilišta na razini visokog obrazovanja za potrebe financiranja putem vaučera sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026., koju je izradilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja i koja je upućena visokim učilištima krajem kolovoza, kao i koncepti HKO-a za izradu programa te će se raspravljati o drugim relevantnim temama vezanima za mikrokvalifikacije u visokom obrazovanju prema interesu sudionika.