Održana radionica za članove sektorskih vijeća imenovane u sektorima I.-XIV.

U Hotelu Antunović održana je 23. travnja 2024. godine u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih radionica za sektorska vijeća. Radionica je bila namijenjena članovima sektorskih vijeća imenovanih u sektorima I.-XIV.

Na radionici je predstavljen Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) kao instrument uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. Članovima sektorskih vijeća koji su sudjelovali na radionici predstavljeno je svrstavanje i osnovna svojstva kvalifikacija i skupova ishoda učenja te razvoj standarda kvalifikacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Prikazan je i Registar HKO-a te napravljena analiza pojedinih sektora.

Sektorska vijeća za sektore I.-XIV. imenovana su u 2023. godini kao savjetodavna tijela koja skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora, s ciljem izvršavanja zadaća u skladu sa Zakonom o HKO-u (Narodne novine, broj 22/2013, 41/2016 - OUSRH, 64/2018, 47/2020 - OUSRH, 20/2021), da:

− analiziraju postojeće i potrebne kompetencije unutar sektora;

− predlažu preporuke za razvoj sektora;

− Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala daju preporuke o upisnoj politici, upisnim kvotama i financiranju kvalifikacija iz javnih izvora, prema kvalifikacijama i prema županijama;

− ministarstvu nadležnom za rad daju preporuke za promjene u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja;

− promiču sektor te mogućnosti zapošljavanja unutar sektora;

− predlažu godišnji plan rada i podnose izvješća o izvršenju plana agencijama u obrazovanju koje im pružaju administrativnu i stručnu podršku.