Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja Republike Hrvatske u području razvoja i primjene HKO-a temelji se na aktivnom uključivanju u rad različitih europskih, regionalnih i drugih međunarodnih inicijativa u cilju razmjene primjera dobre prakse i iskustva razvoja nacionalnih kvalifikacijskih okvira te lakšeg razumijevanja kvalifikacija stečenih u različitim zemljama.

Regionalna suradnja

ERI SEE - OBRAZOVNO-REFORMSKA INICIJATIVA ZEMALJA JUGOISTOČNE EUROPE (JIE)

ERI SEE (Education Reform Initiative of South Eastern Europe) djeluje kao regionalna platforma za suradnju na području odgoja i obrazovanja. Suradnju je 2004. potaknula Radna skupina za obrazovanje i mlade (Task Force Education and Youth - TFEY) koja je u okviru Pakta o stabilnosti pružala potporu nacionalnim obrazovnim reformama zemalja Jugoistočne Europe kroz perspektivu EU integracija i promociju regionalne suradnje na razini obrazovnih sustava.

U suradnji sa sljednicom TFEY-a, Radnom skupinom za jačanje i izgradnju ljudskog kapitala Vijeća za regionalnu suradnju (Task Force Building Human Capital – TFBHC) ERI SEE je pokrenuo četiri klastera znanja koja se bave sljedećim temama:
  • modernizacija strukovnog obrazovanja i usavršavanja (Cluster of Knowledge:   Modernizing VET system – improving performance, quality and attractiveness of VET);
  • obrazovne politike utemeljene na činjenicama (Cluster of Knowledge: Evidence Based Policy Making in Education);
  • razvoj nacionalnih kvalifikacijskih okvira (Cluster of Knowledge: Development of National Qualifications Framework); 
  • obrazovanje i usavršavanje nastavnika (Cluster of Knowledge: Tacher Training).


TFBHC i ERI SEE Klaster znanja: Razvoj nacionalnih kvalifikacijskih okvira uspostavljen je na prijedlog Hrvatske 2011. u svrhu razmjene iskustva i primjera dobre prakse iz područja razvoja nacionalnih kvalifikacijskih okvira i njihova povezivanja s Europskim kvalifikacijskim okvirom i Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja, osiguravanja kvalitete i razvoja sustava vrednovanja neformalnog i informalnog učenja. Klaster vodi Hrvatska, a u njegov rad uključene su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Rumunjska i Srbija. 

TEMPUS PROJEKT  „KVALIFIKACIJSKI OKVIR ZA VISOKO OBRAZOVANJE BOSNE I HERCEGOVINE“

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta partner je u Tempus projektu „Bosnia and Herzegovina Qualifications Framework for Higher Education – BHQFHE“, čiji se inicijalni sastanak održao od 30.-31. siječnja 2014. godine na Sveučilištu Paderborn u Paderbornu, Njemačka. Vrijednost projekta je 1,3 milijuna eura, a trajat će do listopada 2016. godine.  Svrha projekta je izgradnja kapaciteta na partnerskim institucijama kako bi se omogućila implementacija kvalifikacijskog okvira kroz stručne timove iz 6 različitih znanstvenih područja unutar kojih će se razviti generički i specifični deskriptori putem konzultacijskog procesa u koji će biti uključeni različiti dionici. Projekt osigurava modele za punu implementaciju kvalifikacijskog okvira na institucionalnim razinama, a u skladu s kriterijima Europskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje (EQF) i Kvalifikacijskog okvira Europskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA).

Koordinator projekta je Sveučilište Paderborn dok su partneri Sveučilišta u Tuzli, Bihaću, Džemal Bijedić iz Mostara, Mostaru, Zenici, Istočnom Sarajevu, nadležna ministarstva obrazovanja Republike Srpske, Kantona Sarajevo i Županije Zapadnohercegovačke, Svjetski sveučilišni servis, Sveučilište u Splitu (Hrvatska), Sveučilište Northampton (Velika Britanija), Sveučilište Limerick (Irska), Sveučilište Lleida (Španjolska), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Hrvatska), CEENQA - Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in HE, Udruženje poslodavaca BiH,  Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz visokog obrazovanja te Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvalitete.

Tijekom sastanka predstavljen je Njemački model razvoja nacionalnog kvalifikacijskog okvira. Također, svi sudionici u projektu su predstavili svoju instituciju, očekivanja, iskustva i kapacitete u vezi sa provedbom projekta.  Prof. dr. Peter Sloane je prisutnima predstavio Europski kvalifikacijski okvir i njegovu provedbu u Njemačkoj. Nakon kratke diskusije uslijedile su prezentacije Upravnog odbora projekta koji čine Sveučilište u Paderbornu, Sveučilište u Tuzli, Sveučilište u Splitu i Svjetski sveučilišni servis BiH. Detaljno su objašnjeni ciljevi i ishodi svih radnih paketa, logički okvir i uloga pojedinih partnera, s posebnim naglaskom na aktivnosti koje se trebaju realizirati u prvoj godini provedbe projekta. 

Europska suradnja

Strateški temelji za uspostavljanje HKO-a nalazi se u Preporukama Europskog parlamenta i Vijeća iz 2008. o uspostavljanju Europskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje (Službeni list EZ-a C 111, 6.5.2008.). Osim što daje smjernice za razvoj kvalifikacijskih okvira u svrhu poticanja cjeloživotnog učenja i profesionalne mobilnosti, Europski kvalifikacijski okvir (EQF) podupire i razvoj europskog tržišta rada. Povezivanjem nacionalnih kvalifikacijskih okvira s EQF-om (engl. referencing) otvara se mogućnost transparentnog uspoređivanja sustava obrazovanja i osposobljavanja u pojedinim zemljama (nastoje se obuhvatiti svi obrazovni podsustavi i oblici učenja, a ne samo formalno učenje) a obrazovnim ustanovama, poslodavcima i pojedincima olakšava se razumijevanje kvalifikacija i kompetencija.

Paralelno s razvojem EQF-a, europski ministri nadležni za visoko obrazovanje na konferenciji u Berlinu 2003. potaknuli su razvoj tzv. Bolonjskog okvira, odnosno Kvalifikacijskog okvira Europskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA) prihvaćenog na ministarskoj konferenciji u Bergenu 2005. Povezivanjem nacionalnih kvalifikacijskih okvira s QF-EHEA (engl. self-certification) harmonizira se stjecanje kvalifikacija u sustavu visokog obrazovanja.

Hrvatski kvalifikacijski okvir povezuje se sa oba navedena 'meta okvira' a predstavnici Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, redovito sudjeluju u radu različitih radnih skupina Europske komisije primjerice, u mreži Nacionalnih kontakt točaka za EQF (engl. NCP EQF) i Savjetodavnoj skupini za EQF (engl. EQF Advisory Group) te Vijeća Europe primjerice, u Skupini za praćenje Bolonjskog procesa u Europskom prostoru visokog obrazovanja (engl. Bologna Follow-up Group).

Razvoj i primjena HKO-a također je u skladu s provedbom Kopenhaškog procesa, reformskog procesa u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojem, zajedno s 32 europske zemlje sudjeluje i Republika Hrvatska. Kopenhaška deklaracija predstavlja temelj nastojanja Europske unije da jača suradnju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Kao odgovor na odluke Europskog vijeća u Barceloni 2002. godine, ovom se Deklaracijom u strukovnom obrazovanju pokreću slične aktivnosti kao Bolonjskom deklaracijom u visokom obrazovanju.

Republika Hrvatska je do svibnja 2013. usko surađivala s Europskom zakladom za stručnu izobrazbu (engl. Education and Training Foundation - ETF) koja je kao agencija Europske unije bila zadužena za podršku u jačanju ljudskog kapitala kroz reformu sustava obrazovanja i osposobljavanja i njegovog povezivanja s tržištem rada. Središnja teme suradnje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i ETF-a odnosile su se na razvoj politika temeljenih na činjenicama (engl. Evidence based policy making - EBPM) u sklopu inicijetive Torinet i na aktivnosti povezivanja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira s Europskim kvalifikacijskim okvirom.

Članstvom u Europskoj uniji Hrvatska započinje suradnju s, Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja (engl. European Centre for the Development of Vocational Training - CEDEFOP) koji je nadležan za države članice EU. CEDEFOP ima savjetodavnu ulogu i pomaže Europskoj komisiji, državama članicama, institucijama EU-a i drugim organizacijama da na osnovi njegovih istraživanja i podataka kompetentno odlučuju o politikama strukovnog obrazovanja.