Održana 8. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu

Održana 8. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu

Dana 16, lipnja 2023. u virtualnom okruženju održana je 8. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće).

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:

1. Usvajanje prijedloga dnevnog reda 8. sjednice NVRLJP-a (Loredana Maravić)
2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice NVRLJP-a (Loredana Maravić)
3. Uvodno obraćanje i obavijesti o razrješenju i imenovanju predsjednice i članova NVRLJP-a (Loredana Maravić)
4. Rasprava i usvajanje Programa rada Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu za 2023. godinu (Loredana Maravić)
5. Predstavljanje koncepta godišnje konferencije NVRLJP-a u 2023. u okviru nacionalnog programa Europske godine vještina (Loredana Maravić)
6. Obrazloženje za podršku NVRLJP-a kandidaturi Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za organizaciju Opće skupštine World Skills 2025. u Hrvatskoj (Mario Vučić)
7. Status osnivanja sektorskih vijeća i standardi u Registru HKO-a (Josipa Češnovar)
8. Razno.


Loredana Maravić je kao nova predsjednica Nacionalnog vijeća pozdravila sve članove Nacionalnog vijeća i predstavila promjene članova Nacionalnog vijeća.

Članovi Nacionalnog vijeća putem e-pošte dobili su Okvirni program rada Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala za 2023. Jedna od planiranih aktivnosti za 2023. je izvršena, riječ je o izradi i usvajanju Izvješća o radu Nacionalnog vijeća za 2022. godinu koje je Nacionalno vijeće usvojilo na svojoj 7. sjednici. i koje je poslano Vladi Republike Hrvatske. 
Druga planirana aktivnosti za 2023. je organizacija godišnje konferencije Nacionalnog vijeća za koju se predlaže da se ugradi u Plan aktivnosti Europske godine vještina. 
Nadalje, Nacionalno vijeće, uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agenciju za mobilnost i programe EU (i njihov Nacionalni Europass centar), će biti jedan od suorganiziratora radionice namijenjene dionicima HKO-a o europskom alatu Europass za bilježenje vještina. 
Četvrta ovogodišnja aktivnost Nacionalnog vijeća vezana je uz priznavanje neformalnog i informalnog učenja u obrazovanju odraslih i visokom obrazovanju. 
Nacionalno vijeće središnje je strateško tijelo Republike Hrvatske za razvoj HKO-a. U skladu sa zadaćom da prati i vrednuje učinke HKO-a osigurat će se kontinuirano praćenje statusa upisa standarda u Registar HKO-a. 
Šesta planirana aktivnost Nacionalnog vijeća za 2023. godinu je praćenje osnivanja sektorskih vijeća u novom mandatu. 

Dodatan doprinos godišnjem programu rada dali su članovi na sjednici te predložili da Nacionalno vijeće jednom godišnje Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavi preporuku za upisne politike i aktivno se uključi u javne rasprave o strateškim dokumentima iz područja obrazovanja, tržišta rada i ostalih područja koja su u nadležnosti Nacionalnog vijeća.

Predsjednica je istaknula da je važna aktivnost Nacionalnog vijeća je organizacija godišnje konferencije. Preliminarne teme konferencije su vještine na razini visokog obrazovanja, vještine na razini strukovnog obrazovanja i vještine na razini obrazovanja odraslih u kontekstu provedbe Europskog plana vještina („European skills agenda for sustainable competitiveness, social fairness and  resilience“). Konferencija bi se održala u prostorima Ministarstva znanosti i obrazovanja 6. prosinca 2023. 

Članovi Nacionalnog vijeća prihvatili su zamolbu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za podršku njihovoj kandidaturi za domaćina Opće skupštine World Skills 2025. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih službeni je predstavnik Republike Hrvatske u međunarodnom udruženju WorldSkills International (www.worldskills.org), najvećoj svjetskoj asocijaciji koja potiče izvrsnost i razvoj strukovnih vještina. Jedno od ključnih tijela WSI organizacije je Opća skupština za koju je Agencija iskazala interes da se Opća skupština WSI 2025. održi u Hrvatskoj, u Dubrovniku u listopadu 2025. godine.

Članovi Nacionalnog vijeća poslušali su izlaganje Status osnivanja sektorskih vijeća i standardi u Registru HKO-a. U uvodnom dijelu svog izlaganja Josipa Češnovar je predstavila sektorska vijeća, njihovu ulogu, sastav, zadaće te postupak imenovanja članova. U nastavku izlaganja izvijestila je članove Vijeća o statusu sektorskih vijeća i standarda u Registru HKO-a na dan 15. lipnja 2023. – unesena su 498 standarda zanimanja, 4126 skupova kompetencija, 230 standarda kvalifikacija i 7414 skupova ishoda učenja.