01. ožujka 2015.
Provedeno osam projekata u području visokog obrazovanja usmjerenih na potporu implementacije Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a)
U drugoj polovici veljače završeno je osam projekata u području visokog obrazovanja u sklopu IV. komponente IPA programa „Daljnji razvoj i provedba Hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira (HKO)“. Projekti su se provodili u razdoblju od 19. kolovoza 2013. do 18. veljače 2015., odnosno 18 mjeseci, a njihova ukupna vrijednost bila je 2.840.355,40 eura, od kojih je EU financirao najveći dio sredstava iznosa pojedinačnih projekata.

Svrha projekata bila je potpora razvoju i implementaciji HKO-a izradom standarda kvalifikacija i na njima utemeljenih obrazovnih programa odnosno operativno provesti tranziciju obrazovanja s prijenosa znanja k ishodima učenja, provedbi novih metoda poučavanja usmjerenih na studente uz osiguranje mjerljivih rezultata i kvalitete obrazovanja. Također, projekti su educirali studente, nastavno osoblje, uključene dionike i širu javnost o prednostima primjene HKO-a, njegovim ciljevima povećanja transparentnosti i kvalitete cjelokupnoga obrazovnog sustava, povezivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada, uspostavi formalnog sustava priznavanja neformalnog i informalnog učenja te poticanja aktivnog i cjeloživotnog učenja. Osim ove horizontalne dimenzije informiranja dionika i javnosti o ulozi HKO-a u promjeni paradigme obrazovanja, navedeni projekti imaju važnu sektorsku ulogu u svojim znanstvenim poljima jer su upravo oni odabrani od MZOS-a kao alat razvoja i poticaj radu novoosnovanih sektorskih vijeća, a čija će uspostava (ukupno 25 sektorskih vijeća) biti dovršena tijekom 2015. godine, a koji su zaduženi za vrednovanje prijedloga skupova ishoda učenja, standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te su kao takvi ključna instanca provedbe HKO-a.
 
Informacije o navedenih osam projekata, zajedno s njihovim rezultatima i poveznicama na vlastite mrežne stranice:

1. ME4CataLOgue - Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva temeljen na ishodima učenja
Nositelj projekta bio je Strojarski fakultet u Slavonskome Brodu Sveučilišta u Osijeku, a partneri su bili Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci i Institut za razvoj obrazovanja u Zagrebu. Ukupna vrijednost projekta bila je 421.276,78 eura. Svrha projekta bio je razvoj standarda kvalifikacija za studije strojarstva i razvoj kapaciteta partnerskih visokoobrazovnih institucija za definiranje ili poboljšanje ishoda učenja i za implementaciju učenja usmjerenog prema studentu. Projekt je rezultirao uspostavom standarda kvalifikacija u polju strojarstva u Hrvatskoj odnosno specifičnim katalogom kvalifikacija koje bi trebao posjedovati svaki inženjer strojarstva nakon završenog studija u Hrvatskoj neovisno o mjestu studiranja. Također, projekt je nastojao uspostaviti održivo partnerstvo i povezanost dionika u sektoru strojarstva uz pomoć čvršćeg povezivanja obrazovnog sektora i tržišta rada kako bi standard kvalifikacija odgovarao stvarnim potrebama tržišta rada. Stoga su u projekt kao suradnici bili uključeni i Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), Hrvatska gospodarska komora (HGK), Hrvatska komora inženjera strojarstva, CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije te studentski zborovi i udruge bivših studenata četiriju partnerskih fakulteta. U konačnici, uz osiguranje kontinuiranog poboljšanja visokoobrazovnog sustava u sektoru strojarstva vezanog uz prenosivost i priznavanje kompetencija i kvalifikacija u skladu s potrebama tržišta rada, projekt je također educirao studente, nastavno osoblje i širu javnost o prednostima primjene HKO-a. Poveznica na stranicu projekta ovdje.

2. Razvoj visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO) za sektor industrijske prerade drva
Projekt ukupne vrijednosti 451.364,84 eura namijenjen je poboljšanju visokoškolskog obrazovanja za bolje kvalifikacije i zapošljivost u sektoru drvne industrije na temelju izrade prijedloga standarda kvalifikacija za studijske programe preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija u sektoru industrijske prerade drva. Nositelj projekta bio je Drvnotehnološki odsjek Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a partneri su bili Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani, na temelju svojih iskustava u razvoju standarda kvalifikacija u Sloveniji, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije te Sveučilišni računski centar (SRCE). Naime, projekt je proveo edukaciju nastavnika o primjeni novih metoda poučavanja odnosno implementaciji sustava aktivnog i e-učenja u skladu s principima HKO-a, pri čemu je SRCE pružilo tehničku i stručnu potporu organiziranjem treninga za akademsko osoblje te razvojem sustava e-učenja. Komora inženjera pružila je podatke s tržišta rada te je pomogla u uspostavi suradnje s ostalim projektnim suradnicima i to HZZ-om, HGK-om i Hrvatskim društvom drvnih tehnologa i dizajnera namještaja. Projektom je utemeljen Centar za praktičnu nastavu s modernom tehnologijom za obradu drva, opremljen CNC strojem, računalnom učionicom obnovljenom novim CAD računalima te novim rotacijskim viskozimetrom radi provedbe učenja usmjerenog na studente kako bi se diplomantima omogućile dodatne kompetencije sa svrhom povećanja njihove zapošljivosti i samozapošljivosti. Posljedično, razvojem sustava aktivnog učenja i e-učenja te opremanjem praktikuma novom opremom, projekt je udružio ključne stručne, digitalne i poduzetničke kompetencije te je tako napravio kvalitativni iskorak u sektoru industrijske prerade drva. Završno, projekt je podijelio svoja iskustva o rezultatima uvođenja HKO-a s fakultetima iz područja biotehničkih znanosti. Poveznica na stranicu projekta ovdje.

3. Konkurentno hrvatsko visoko obrazovanje za bolju zapošljivost
Nositelj projekta bila je Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) koja je izvodila projekt, a partneri Sveučilište u Splitu i Visoka školu za primijenjeno računarstvo Algebra iz Zagreba. Projekt je bio ukupne vrijednosti 536.497,20 eura, a razvio je šest standarda kvalifikacija i studijskih programa u području fizike i informacijsko-komunikacijske tehnologije koji uključuju razvoj ishoda učenja, vrednovanje kriterija i procedura te razvoj priznavanja prethodnoga neformalnog i informalnog učenja (Recognition of Prior Learning -RPL) kao integralnog dijela HKO-a. Podloga za provedbu priznavanja RPL-a u Hrvatskoj razvijena je na temelju najboljih europskih i svjetskih praksi, uz izradu publikacija te organizaciju radionica i studijskih putovanja, dok su standardi kvalifikacija i studijski programi razvijeni uz intenzivno savjetovanje s dionicima te izradu pilot-programa. Na taj način projekt je pridonio provedbi HKO-a i reformi visokog obrazovanja u Hrvatskoj, a kvalitativni iskorak  napravljen je osobito u priznanju neformalnog i informalnog učenja. Poveznica na stranicu projekta ovdje.

4. Razvoj nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje kao podloge za uvođenje sustava licenciranja učitelja
Nositelj projekta bio je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), a projekt  vrijedan 336.345,14 eura provodio se suradnjom s partnerima: Institutom za društvena istraživanja iz Zagreba, Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Osnovnom školom „Pučišća” te Poljoprivrednom školom iz Zagreba. Cilj projekta bio je izrada nacionalnog standarda stručne kvalifikacije za učitelje prema predlošku HKO-a odnosno pridonijeti razvoju standarda kvalifikacije za učitelje kao skupu kompetencija određenih razina, obujma, profila i kvalitete koji će poslužiti kao podloga u procesu uvođenja licenciranja. Projekt je rezultirao razvojem dokumenta koji definira standard kvalifikacije za učitelje prema predlošku HKO-a, unaprijedio je kapacitete ciljnih skupina (učiteljski fakulteti, institucije koje se bave uvođenjem u profesiju i profesionalnim razvojem učitelja, donositelji odluka i agencije za osiguranje kvalitete obrazovnog sustava) za uvođenje standarda kvalifikacije za učitelje u njihovo područje rada te je rezultirao podizanjem svijesti i razumijevanja krajnjih korisnika (škole, učitelji, ravnatelji, studenti učiteljskih fakulteta, učenici, sindikati prosvjetnih djelatnika, strukovne udruge učitelja) o standardu kvalifikacije za učitelje. Na ovaj način  stvaraju se pretpostavke za jasno definiranje kompetencija i ishoda učenja u procesu obrazovanja učitelja te procedura potrebnih za stručni ispit kao glavni ulaz u učiteljsku profesiju. Projekt stoga ima dvostruku važnost - za razvoj standarda kvalifikacija u visokom obrazovanju i za uvođenje sustava licenciranja učitelja. U konačnici, metodologija korištena u projektu također će se koristiti kao model za razvoj standarda kvalifikacije za ostale zaposlenike u školama (npr. ravnatelje, pedagoge, psihologe). Poveznica na stranicu projekta ovdje.

5. MEDINFO - Razvoj kurikuluma za interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij medicinske informatike
Nositelj projekta bio je Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu uz partnere Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Školu narodnog zdravlja „Andrija Štampar“. Projekt je bio ukupne vrijednosti 168.053,01 eura, što je rezultiralo izradom prijedloga kurikuluma zajedničkoga interdisciplinarnoga poslijediplomskoga specijalističkog studija iz medicinske informatike te prijedloga kvalifikacijskog standarda za zanimanje „Specijalist medicinske informatike“/„Specijalistica medicinske informatike“. Kurikulum je razvijen nakon sustavne analize literature, provedenih istraživanja uz ispunjavanje upitnika, prikupljenih i obrađenih podataka te analize potreba, a sve s ciljem razvoja studijskog programa utemeljenog na vještinama, kompetencijama i ishodima učenja, osiguravajući učenje usmjereno na studenta. Projekt je osigurao unaprjeđenje ljudskih kapaciteta partnerskih institucija koji će provoditi studijski program u sklopu studijskih radionica, treninga, razvoja novih nastavnih materijala za e-učenje te izvođenjem i evaluacijom pilot-studijskoga programa. Održivost ove promjene treba se provesti osnaživanjem mehanizama za osiguranje kvalitete odnosno izradom nacrta dokumenata za osiguranje kvalitete koji je napravljen u sklopu projekta. Nacrt je definirao kriterije za procjenu kompetencija predavača, kriterije za predavaonice i opremu, kriterije za kvalitetu nastavnih materijala i kriterije za procjenu postignutih ishoda učenja. Također, jedan od najvažnijih postignuća projekta je izrada nacrta smjernica za priznavanje prethodnog učenja (formalno, neformalno i informalno) u području visokog obrazovanja u određenim znanstvenim područjima, što će povećati fleksibilnost i transparentnost prijelaza između različitih razina i vrsta obrazovanja odnosno osigurati studij prilagodljiv potrebama studenata i usmjeren na kompetencije u skladu s budućim potrebama tržišta rada. Cilj projekta bio je povećati organizacijske i ljudske kapacitete za primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije u zdravstvu odnosno pridonijeti informatizaciji zdravstva, što je jedan od strateških prioriteta RH. Osim razvoja kurikuluma studijskog programa i standarda kvalifikacija, projekt je želio stvoriti partnerstva i intenzivirati suradnju dionika na svim razinama u sektorima informatike te medicine i zdravstvene zaštite, a tome bi trebali i pridonijeti suradnici na projektu poput Hrvatskog društva za medicinsku informatiku i Ericssona Nikole Tesle. Poveznica na stranicu projekta ovdje.

6. Modernizacija doktorske izobrazbe implementacijom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (MODOC)
Sveučilište u Zagrebu nositelj je ovog projekta u vrijednosti 291.124,10 eura, a provelo ga je u partnerskoj suradnji s ostalim hrvatskim sveučilištima: Sveučilištem u Rijeci, Splitu, Zadru, Puli, Dubrovniku i Osijeku. Projekt je rezultirao izradom kurikuluma za unaprjeđenje profesionalnih i osobnih kompetencija doktoranada u skladu sa standardima koje propisuje HKO i Smjernicama za provedbu i daljnji razvoj profesionalnih i osobnih kompetencija doktoranada. Glavna namjera projekta bila je bolje povezati vještine i kompetencije doktorskih studenata u RH u skladu sa zahtjevima tržišta rada i standardima HKO-a, odnosno programom radionica koje su sadržane u kurikulumu kontinuirano razvijati profesionalne i osobne kompetencije doktoranada tijekom njihovih doktorskih studija, neovisno o  specifičnosti pojedinih doktorskih programa i znanstvenih područja u kojima se izvode. Prethodno navedeni kurikulum razvijen je na temelju dviju studija: studije o profesionalnim i osobnim kompetencijama doktoranada te studije o potrebama tržišta rada, uz podatke dobivene vrednovanjem provedenih pilot-radionica za doktorande. Navedene dvije studije u svojim istraživanjima kompetencija doktoranada na hrvatskim sveučilištima temeljile su se na četirima glavnim temama: stručnoj učinkovitosti (npr. rješavanje problema, kreativnost, inovativnost), upravljanju sobom (npr. upravljanje vremenom, projektima, odgovornost, proaktivnost), razvojem karijere (npr. umrežavanje) i predvodništvu (učinkovita komunikacija, timski rad) te je pokazala nužnost razvoja dodatnih vještina, posebno u posljednje dvije kategorije, što je potvrđeno i u stajalištima poslodavaca koji zagovaraju stjecanje boljih vještina doktoranada u pogledu komunikacije s ljudima, vještina upravljanja, planiranja i poduzetništva. Projekt je tako napravio važan iskorak u analizi boljeg povezivanja istraživačkog i poslovnog sektora u RH. Poveznica na stranicu projekta ovdje.

7. Osmišljavanje i razvoj preddiplomskog studija – Poduzetništvo u primijenjenoj umjetnosti i dizajnu
Projekt u trajanju od 18 mjeseci i vrijednosti 304.937,73 eura implementirali su Veleučilište VERN u suradnji s partnerima Vaasa University of Applied Sciences iz Finske te Udrugom bivših učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb - UBU-om. Projekt je rezultirao izradom triju dokumenata koji su osnova novoga multidisciplinarnog studija u području primijenjene umjetnosti i dizajna: Standarda zanimanja, Standarda kvalifikacija i Kurikuluma prema metodologiji HKO-a, koji će biti podneseni na naknadno odobravanje i akreditiranje. Svi dokumenti razvijeni su na temelju provedene procjene potreba i analiza postojećeg stanja na tržištu rada u području primijenjene umjetnosti i dizajna koje je VERN proveo u suradnji s poslodavcima, stručnjacima i stručnim udrugama u sektoru dizajna, a na temelju čega je osmišljen novi studijski program koji je u potpunosti usklađen s načelima HKO-a. Također, u suradnji s partnerskim institucijama uspješno su provedene ostale aktivnosti projekta i to: osposobljavanje nastavnika u srednjim školama za primijenjenu umjetnost i dizajn s ciljem uvođenja poduzetničkih predmeta u redoviti školski kurikulum te osposobljavanje nastavnog i nenastavnog osoblja VERN-a o metodologiji HKO-a i korištenju nastavnih materijala u skladu s novim razvijenim kurikulumom. Projekt je tako stvorio održive pretpostavke za bolju integraciju studenata i dionika na tržištu rada, unaprijedivši metodologiju izvođenja nastave s naglaskom na ishode učenja i stjecanje poduzetničkih vještina u sklopu obrazovnog procesa, što bi trebalo osigurati veću (samo)zapošljivost diplomanata. Poveznica na stranicu projekta ovdje.

8. Usvajanje principa Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u sustavu visokog obrazovanja u sektoru turizma
Projekt ukupne vrijednosti 356.870,43 eura provela je Visoka poslovna škola Libertas iz Zagreba kao nositelj projekta, uz suradnju s partnerima: Veleučilištem u Šibeniku, Međimurskim veleučilištem u Čakovcu, Visokom školom za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici te Udrugom poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske, a cilj mu je bio podržati razvoj i implementaciju HKO-a u sustavu visokog obrazovanja u turizmu. Projekt je rezultirao razvojem triju standarda zanimanja: Menadžer u turizmu/Menadžerica u turizmu, Menadžer u hotelijerstvu/Menadžerica u hotelijerstvu, Menadžer ruralnog turizma/Menadžerica ruralnog turizma te razvojem standarda kvalifikacija stručnih prvostupnika menadžmenta u turizmu, menadžmenta u hotelijerstvu, menadžmenta ruralnog turizma te menadžmenta sportskog turizma, što je sve provedeno u suradnji s relevantnim sektorskim dionicima. Nadalje, osim standarda zanimanja i kvalifikacija, projekt je rezultirao prilagodbom postojećih pet studijskih programa turizma u navedene četiri visokoškolske institucije načelima HKO-a, odnosno razvojem pet studijskih kataloga s jasno određenim ishodima učenja i mjerama osiguravanja kvalitete obrazovanja. Također, projektni konzorcij osmislio je nastavni plan novoga studijskog predmeta na temu turizma, okoliša i održivosti te je razvio inovativne edukativne elemente u obrazovanju za hotelski odnosno turistički menadžment koji je usmjeren na studenta, uz plodonosan istraživački rad i niz publikacija na temu suvremenih trendova u turizmu. Poveznica na stranicu projekta ovdje.