06. srpnja 2012.
Predstavljanje Hrvatskog kvalifikacijskog okvira djelatnicima Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU)
3. srpnja 2012. godine u okviru programa usavršavanja djelatnika Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) mr. sc. Ana Tecilazić Goršić, načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, održala je prezentaciju "Hrvatski kvalifikacijski okvir" (HKO).
Gđa Tecilazić Goršić istaknula je reformsku ulogu HKO-a za hrvatski obrazovni sustav budući da se njime uređuje cijela obrazovna vertikala. Objašnjen je koncept skupova ishoda učenja te postupci vrednovanja skupova ishoda učenja, standarda kvalifikacija i standarda zanimanja prilikom njihova unošenja u Registar HKO-a. Kao jedan od važnijih ciljeva HKO-a naglašeno je i povezivanje obrazovanja s tržištem rada te povezivanje hrvatskoga obrazovnog sustava s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF-om) i Europskim prostorom visokog obrazovanja (QF-EHEA, Bolonjski okvir).

Djelatnici Agencije aktivno su sudjelovali u raspravi, a mogu se i uključiti i u javnu raspravu o Nacrtu prijedloga zakona o HKO-u, koja traje do 6. kolovoza 2012. godine.