Održana 10. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu

Dana 14. prosinca 2023. u virtualnom okruženju održana je 10. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće).

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:

1. Usvajanje Prijedloga dnevnog reda 10. sjednice Nacionalnog vijeća 
2. Usvajanje Prijedloga zapisnika s 9. sjednice Nacionalnog vijeća  
3. Usvajanje Prijedloga zapisnika s tematskog sastanka članova Nacionalnog vijeća održanog 30. studenog 2023.
4. Izrada godišnjeg izvješća o radu Nacionalnog vijeća za 2023. godinu
5. Okvirni program rada Nacionalnog vijeća za 2024. – rasprava
6. Razno.

Predsjednica mr. sc. Maravić izvijestila je članove da je na temelju st. 8. čl. 10. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13, 41/16, 64/18, 47/20, 20/21) Nacionalno vijeće dužno jednom godišnje podnositi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske. U godišnjem izvješću navest će se sve informacije i aktivnosti s njihovim opisom koje su vezane uz rad Nacionalnog vijeća (imenovanja/razrješenja, aktivnosti, praćenje primjene HKO-a, vidljivost, financiranje). Izvješće će početkom 2024. izraditi zaposlenici Odjela za Hrvatski kvalifikacijski okvir, nakon toga bit će dostavljeno na čitanje članovima Nacionalnog vijeća, a potom će biti dano i na usvajanje na sjednici Nacionalnog vijeća. Nakon usvajanja izvješća, ono se šalje Vladi Republike Hrvatske. 
Na prvim sjednicama Nacionalnog vijeća u 2024. potrebno je donijeti okvirni godišnji program rada Nacionalnog vijeća za 2024. Na prijedlog gđe Češnovar predsjednica mr. sc. Maravić predložila je članovima da Nacionalno vijeće po prvi puta donese komunikacijsku strategiju o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (u daljnjem tekstu: HKO). S obzirom na to da je HKO doživio značajnu promjenu zakonodavnog okvira u 2021. godini te da je izrađen velik broj kvalifikacija na temelju alata HKO-a, komunikacijska strategija o HKO-u pomogla bi izgraditi jasniju sliku o HKO kvalifikacijama u hrvatskom i međunarodnom kontekstu te analizirati i preporučiti komunikacijske alate prema različitim skupinama dionika. Dakako, komunikacijska strategija mogla bi koristiti i drugim dionicima iz javnog sektora. Također, gđa Češnovar upoznala je članove Nacionalnog vijeća da je u tijeku izrada dokumenta „Referencing and Self-Certification Report to EQF and EHEA“. Riječ je o izvješću o povezivanju s EQF-om i s QF-EHEA koje prikazuje hrvatski obrazovni sustav, Hrvatski kvalifikacijski okvir, sustav kvalifikacija i sustav osiguravanja kvalitete kvalifikacija na svim razinama obrazovanja. Budući da je Nacionalno vijeće uspostavljeno kao strateško tijelo za razvoj HKO-a, na sjednici Nacionalnog vijeća organizirala bi se (moderirana) rasprava o trenutnim izazovima i primjeni HKO-a i o daljnjem razvoju kvalifikacijskog okvira. Na temelju zaključaka rasprave s ključnim dionicima, vijećima i tijelima, ažurirano Izvješće o povezivanju s EQF-om i s QF-EHEA bit će predstavljeno na Savjetodavnoj skupini za EQF. Lektorirano i dizajnirano izvješće bit će objavljeno na europskom i na nacionalnom portalu www.kvalifikacije.hr. Dr. sc. Bilić predložila je teme vezane uz priznavanje neformalno i informalno stečenih znanja i vještina na razini strukovnog i visokog obrazovanja, kao i prikazivanje primjera dobre prakse ustanova koje provode priznavanje takvih znanja i vještina. 
Dr. sc. Bagić i g. Vučić predložili su obrađivanje tema vezanih uz mikrokvalifikacije koje su inače jedno od prioriteta Europske komisije. Dr. sc. Bagić predložio je pripremu materijala o postupcima izrade programa na razini visokog obrazovanja koji vode stjecanju mikrokvalifikacija, upute o dobivanju financijskih sredstava iz fondova Europske unije, kao i ideje za projekte koji bi kao krajnji cilj imali izrađen program za stjecanje mikrokvalifikacije. G. Vučić je pak predložio jednako za razinu srednjoškolskog obrazovanja, a i upoznao je članove da je u tijeku donošenje Pravilnika o načinu prijave i provođenju vrednovanja prethodnoga učenja koji će pojasniti provođenje vrednovanja prethodnog učenja čime će se vrednovati prethodno neformalno i informalno stečena znanja i vještine pristupnika, što će provoditi ustanove za obrazovanje odraslih. Na temelju rečenog, predsjednica mr. sc. Maravić predložila je da se tijekom sljedeće godine organiziraju dva događanja, primjerice, radionica na temu mikrokvalifikacija i konferencija na temu novih tehnologija u sustavu obrazovanja. Također, podsjetila je članove da bi svakako jedna od tema sljedeće godine trebala biti i izrada preporuke za upisnu politiku, uzimajući u obzir preporuke sektorskih vijeća.