Studijski posjet moldavske delegacije

Studijski posjet moldavske delegacije

U utorak, 17. svibnja 2016. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ugostilo je moldavsku delegaciju sastavljenu od predstavnika Ministarstva obrazovanja, Nacionalnog centra za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, Agencije za osiguravanje kvalitete te centara izvrsnosti, koja je Hrvatsku posjetila u okviru provedbe projekta financiranoga sredstvima Europske unije.

Studijski posjet makedonske delegacije

Studijski posjet makedonske delegacije

U razdoblju od 16. do 20. svibnja 2016. godine Hrvatsku je posjetila peteročlana makedonska delegacija sastavljena od predstavnika Ministarstva obrazovanja i znanosti, Centra za strukovno obrazovanje i osposobljavanje te Zavoda za zapošljavanje.

Prvi twinning projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) odabrano je u konzorciju s poljskim Institutom za obrazovanje i škotskom Agencijom za kvalifikacije za provoditelja twinning projekta u Makedoniji: "Daljnje unapređenje sustava za razvoj i provedbu Nacionalnoga kvalifikacijskog okvira (NKO)", u iznosu od 2.250.000 eura, za razdoblje od 18 mjeseci. To je ujedno prvi twinning projekt koji će MZOS provoditi od hrvatskog pridruživanja Europskoj uniji.
Projekt ROCCO

Projekt ROCCO

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta u suradnji s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje započelo je u studenom 2014. godine osamnaestomjesečni projekt pod nazivom Otklanjanje prepreka u prekograničnoj suradnji (Removing obstacles for cross-border cooperation - ROCCO) koji je financiran bespovratnim sredstvima Erasmus+ programa.

Europska suradnja

Strateški temelji za uspostavljanje HKO-a nalazi se u Preporukama Europskog parlamenta i Vijeća iz 2008. o uspostavljanju Europskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje (Službeni list EZ-a C 111, 6.5.2008.). Osim što daje smjernice za razvoj kvalifikacijskih okvira u svrhu poticanja cjeloživotnog učenja i profesionalne mobilnosti, Europski kvalifikacijski okvir (EQF) podupire i razvoj europskog tržišta rada. Povezivanjem nacionalnih kvalifikacijskih okvira s EQF-om (engl. referencing) otvara se mogućnost transparentnog uspoređivanja sustava obrazovanja i osposobljavanja u pojedinim zemljama (nastoje se obuhvatiti svi obrazovni podsustavi i oblici učenja, a ne samo formalno učenje) a obrazovnim ustanovama, poslodavcima i pojedincima olakšava se razumijevanje kvalifikacija i kompetencija.

Paralelno s razvojem EQF-a, europski ministri nadležni za visoko obrazovanje na konferenciji u Berlinu 2003. potaknuli su razvoj tzv. Bolonjskog okvira, odnosno Kvalifikacijskog okvira Europskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA) prihvaćenog na ministarskoj konferenciji u Bergenu 2005. Povezivanjem nacionalnih kvalifikacijskih okvira s QF-EHEA (engl. self-certification) harmonizira se stjecanje kvalifikacija u sustavu visokog obrazovanja.

Hrvatski kvalifikacijski okvir povezuje se sa oba navedena 'meta okvira' a predstavnici Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, redovito sudjeluju u radu različitih radnih skupina Europske komisije primjerice, u mreži Nacionalnih kontakt točaka za EQF (engl. NCP EQF) i Savjetodavnoj skupini za EQF (engl. EQF Advisory Group) te Vijeća Europe primjerice, u Skupini za praćenje Bolonjskog procesa u Europskom prostoru visokog obrazovanja (engl. Bologna Follow-up Group).

Razvoj i primjena HKO-a također je u skladu s provedbom Kopenhaškog procesa, reformskog procesa u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojem, zajedno s 32 europske zemlje sudjeluje i Republika Hrvatska. Kopenhaška deklaracija predstavlja temelj nastojanja Europske unije da jača suradnju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Kao odgovor na odluke Europskog vijeća u Barceloni 2002. godine, ovom se Deklaracijom u strukovnom obrazovanju pokreću slične aktivnosti kao Bolonjskom deklaracijom u visokom obrazovanju.

Republika Hrvatska je do svibnja 2013. usko surađivala s Europskom zakladom za stručnu izobrazbu (engl. Education and Training Foundation - ETF) koja je kao agencija Europske unije bila zadužena za podršku u jačanju ljudskog kapitala kroz reformu sustava obrazovanja i osposobljavanja i njegovog povezivanja s tržištem rada. Središnja teme suradnje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i ETF-a odnosile su se na razvoj politika temeljenih na činjenicama (engl. Evidence based policy making - EBPM) u sklopu inicijetive Torinet i na aktivnosti povezivanja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira s Europskim kvalifikacijskim okvirom.

Članstvom u Europskoj uniji Hrvatska započinje suradnju s, Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja (engl. European Centre for the Development of Vocational Training - CEDEFOP) koji je nadležan za države članice EU. CEDEFOP ima savjetodavnu ulogu i pomaže Europskoj komisiji, državama članicama, institucijama EU-a i drugim organizacijama da na osnovi njegovih istraživanja i podataka kompetentno odlučuju o politikama strukovnog obrazovanja.

Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja Republike Hrvatske u području razvoja i primjene HKO-a temelji se na aktivnom uključivanju u rad različitih europskih, regionalnih i drugih međunarodnih inicijativa u cilju razmjene primjera dobre prakse i iskustva razvoja nacionalnih kvalifikacijskih okvira te lakšeg razumijevanja kvalifikacija stečenih u različitim zemljama.

Regionalna suradnja

ERI SEE - OBRAZOVNO-REFORMSKA INICIJATIVA ZEMALJA JUGOISTOČNE EUROPE (JIE)

ERI SEE (Education Reform Initiative of South Eastern Europe) djeluje kao regionalna platforma za suradnju na području odgoja i obrazovanja. Suradnju je 2004. potaknula Radna skupina za obrazovanje i mlade (Task Force Education and Youth - TFEY) koja je u okviru Pakta o stabilnosti pružala potporu nacionalnim obrazovnim reformama zemalja Jugoistočne Europe kroz perspektivu EU integracija i promociju regionalne suradnje na razini obrazovnih sustava.


U suradnji sa sljednicom TFEY-a, Radnom skupinom za jačanje i izgradnju ljudskog kapitala Vijeća za regionalnu suradnju (Task Force Building Human Capital – TFBHC) ERI SEE je pokrenuo četiri klastera znanja koja se bave sljedećim temama:
  • modernizacija strukovnog obrazovanja i usavršavanja (Cluster of Knowledge:   Modernizing VET system – improving performance, quality and attractiveness of VET);
  • obrazovne politike utemeljene na činjenicama (Cluster of Knowledge: Evidence Based Policy Making in Education);
  • razvoj nacionalnih kvalifikacijskih okvira (Cluster of Knowledge: Development of National Qualifications Framework); 
  • obrazovanje i usavršavanje nastavnika (Cluster of Knowledge: Tacher Training).TFBHC i ERI SEE Klaster znanja: Razvoj nacionalnih kvalifikacijskih okvira uspostavljen je na prijedlog Hrvatske 2011. u svrhu razmjene iskustva i primjera dobre prakse iz područja razvoja nacionalnih kvalifikacijskih okvira i njihova povezivanja s Europskim kvalifikacijskim okvirom i Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja, osiguravanja kvalitete i razvoja sustava vrednovanja neformalnog i informalnog učenja. Klaster vodi Hrvatska, a u njegov rad uključene su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Rumunjska i Srbija.

 
TEMPUS PROJEKT  „KVALIFIKACIJSKI OKVIR ZA VISOKO OBRAZOVANJE BOSNE I HERCEGOVINE“


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta partner je u Tempus projektu „Bosnia and Herzegovina Qualifications Framework for Higher Education – BHQFHE“, čiji se inicijalni sastanak održao od 30.-31. siječnja 2014. godine na Sveučilištu Paderborn u Paderbornu, Njemačka. Vrijednost projekta je 1,3 milijuna eura, a trajat će do listopada 2016. godine.  Svrha projekta je izgradnja kapaciteta na partnerskim institucijama kako bi se omogućila implementacija kvalifikacijskog okvira kroz stručne timove iz 6 različitih znanstvenih područja unutar kojih će se razviti generički i specifični deskriptori putem konzultacijskog procesa u koji će biti uključeni različiti dionici. Projekt osigurava modele za punu implementaciju kvalifikacijskog okvira na institucionalnim razinama, a u skladu s kriterijima Europskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje (EQF) i Kvalifikacijskog okvira Europskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA).


Koordinator projekta je Sveučilište Paderborn dok su partneri Sveučilišta u Tuzli, Bihaću, Džemal Bijedić iz Mostara, Mostaru, Zenici, Istočnom Sarajevu, nadležna ministarstva obrazovanja Republike Srpske, Kantona Sarajevo i Županije Zapadnohercegovačke, Svjetski sveučilišni servis, Sveučilište u Splitu (Hrvatska), Sveučilište Northampton (Velika Britanija), Sveučilište Limerick (Irska), Sveučilište Lleida (Španjolska), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Hrvatska), CEENQA - Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in HE, Udruženje poslodavaca BiH,  Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz visokog obrazovanja te Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvalitete.


Tijekom sastanka predstavljen je Njemački model razvoja nacionalnog kvalifikacijskog okvira. Također, svi sudionici u projektu su predstavili svoju instituciju, očekivanja, iskustva i kapacitete u vezi sa provedbom projekta.  Prof. dr. Peter Sloane je prisutnima predstavio Europski kvalifikacijski okvir i njegovu provedbu u Njemačkoj. Nakon kratke diskusije uslijedile su prezentacije Upravnog odbora projekta koji čine Sveučilište u Paderbornu, Sveučilište u Tuzli, Sveučilište u Splitu i Svjetski sveučilišni servis BiH. Detaljno su objašnjeni ciljevi i ishodi svih radnih paketa, logički okvir i uloga pojedinih partnera, s posebnim naglaskom na aktivnosti koje se trebaju realizirati u prvoj godini provedbe projekta.