22. svibnja 2017.
Usvojena nova Preporuka Vijeća o EQF-u
U ponedjeljak 22. svibnja 2017. godine u Bruxellesu je održan sastanak Vijeća Europske unije za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS) na kojem je, uz voditelja delegacije, g. Gorana Štefanića, zamjenika stalnog predstavnika, sudjelovala pomoćnica ministra izv. prof. dr. sc. Ivana Franić.

U formaciji ministara za obrazovanje, kojom je predsjedao malteški ministar Evarist Bartolo, Vijeće je jednoglasno usvojilo Preporuku Vijeća o Europskom kvalifikacijskom okviru za cjeloživotno učenje. Preporukom se naglašava važnost daljnjeg povezivanja nacionalnih kvalifikacijskih okvira s Europskim kvalifikacijskim okvirom, sukladno usuglašenim kriterijima koji trebaju pridonijeti transparentnosti postupka, unaprijediti međusobno razumijevanje različitih europskih kvalifikacijskih sustava te ojačati povjerenje u postupak povezivanja. Naglasak je stavljen i na načela osiguravanja kvalitete kvalifikacija te na promicanje veze između kreditnih sustava i nacionalnih kvalifikacijskih okvira ili sustava. Uz to, preporučuje se da javne isprave kojima se stječu kvalifikacije sadržane u nacionalnim registrima kvalifikacija i koje su povezane s Europskim kvalifikacijskim okvirom, sadrže oznaku Europskog kvalifikacijskog okvira te da se rezultati postupka povezivanja učine dostupnima javnosti na nacionalnoj razini i razini EU.