Zapisnik s 1. sjednice NVRLJP-a

Zapisnik s 1. (konstituirajuće) sjednice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala održane dana
9. veljače 2022. godine u virtualnom okruženju putem platforme ZOOM s početkom u 13,00 sati

Sjednici su prisustvovali sljedeći članovi Nacionalnog vijeća: Marina Cvitanušić Brečić, Irena Bačelić, Danijela Žagar, Robert Blažinović, Luka Novosel, Edita Stilin, Davor Lonić, dr. sc. Dragan Bagić, Darko Šeperić, Suzana Curavić, Jasminka Martinović, Dario Ćorić, Ivana Bilić, doc. dr. sc. Petar Mišević, Mirela Franović, Josipa Češnovar, prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prof. dr. sc. Damir Vusić, doc. dr. sc. Gordana Nikolić, Mario Vučić, Andrej Marušić, dr. sc. Vesna Ivasović i mr. sc. Emita Blagdan

Članovi Nacionalnog vijeća koji nisu sudjelovali na sjednici: Hrvoje Balen i Ivana Drobac Kern 

Osim članova Nacionalnog vijeća sjednici su prisustvovali: Ana Franić Božić (MZO) i Marko Ek (MZO)

Uvodne riječi
Članovima Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) uvodno se obratila Marina Cvitanušić Brečić, predsjednica Nacionalnog vijeća, te je utvrdila da su na sjednici prisutna 23 člana. Predsjednica je pozdravila sve prisutne članove, čestitala im  na imenovanju u Nacionalno vijeće te im poželjela afirmativni i profesionalni doprinos u radu na aktivnostima i rješavanju izazova koji su pred Nacionalno vijeće stavljeni. Napomenula je da će prioritet Nacionalnog vijeća biti donošenje Programa rada te Poslovnika o radu. S obzirom da se sjednica odvija u virtualnom okruženju, Marina Cvitanušić Brečić zamolila je članove da koriste u komunikaciji alate i mogućnosti dostupne u okviru platforme ZOOM te je obavijestila članove da se sjednica snima.

Dnevni red:

1.    Usvajanje prijedloga dnevnog reda konstituirajuće sjednice Nacionalnog vijeća 
2.    Uvodni pozdrav i predstavljanje članova
3.    Aktualnosti u razvoju i provedbi Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (prezentacija, izvjestiteljica: Josipa Češnovar, Ministarstvo znanosti i obrazovanja)
4.    Potvrđivanje Odluke o imenovanju predstavnika Nacionalnog vijeća u Nacionalnom inovacijskom vijeću
5.    Rasprava na temu „Izazovi i uloga Nacionalnog vijeća u drugom mandatu te plan rada Nacionalnog vijeća za 2022. godinu“
6.    Razno

Ad 1.
Jednoglasno je usvojen dnevni red. 

Ad 2.
Nakon usvajanja dnevnog reda Marina Cvitanušić Brečić je predložila razmjenu informacija te pozvala članove da se predstave redom prema Rješenju o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća objavljenom u Narodnim novinama. Članovi su zamoljeni da kod predstavljanja iznesu svoje iskustvu vezano za Hrvatski kvalifikacijski okvir te očekivanja koja imaju od sudjelovanja u radu Nacionalnog vijeća. Nakon predstavljanja svih članova, Marina Cvitanušić Brečić predstavila je i sebe. U okviru predstavljanja, većina članova je izrazila zadovoljstvo sastavom drugog mandata Nacionalnog vijeća, pri čemu je kao osobita prednost istaknuta činjenica da je dio članova sudjelovao i u prethodnom mandatu Nacionalnog vijeća, kao i iskustvo koje članovi imaju vezano za razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Ad 3.
Aktualnosti u razvoju i provedbi Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira prezentirala je Josipa Češnovar, voditeljica Odjela za Hrvatski kvalifikacijski okvir u Ministarstvu znanosti i obrazovanja i članica Nacionalnog vijeća na funkciji koordinatorice sektorskih vijeća. Prezentirani su propisi kojima se uređuje Hrvatski kvalifikacijski okvir: Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, broj 22/13, 41/16, 64/18, 47/20, 20/21) i Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (Narodne novine, broj 96/21) te izmjene u propisima relevantne za Hrvatski kvalifikacijski okvir. Glavne izmjene odnose se na različito smještanje kvalifikacija stečenih završetkom stručnih i sveučilišnih studija, na preddiplomskoj i diplomskoj razini, koje se smještaju na različite razine: preddiplomski stručni studiji na razinu 6.st, a preddiplomski sveučilišni studiji na razinu 6.sv. Specijalistički diplomski stručni studiji na razinu 7.1.st, a sveučilišni diplomski studiji te integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji na razinu 7.1.sv. Zakonom su uvedene i dodatne promjene koje su procijenjene nužnima za učinkovit daljnji razvoj i provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, kao što su dodjeljivanje nadležnosti postojećim agencijama u sustavu obrazovanja, promjene u postupcima vrednovanja i donošenja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija i promjene u ulozi sektorskih vijeća da bi se unaprijedila učinkovitost u postupcima upisa standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u Registar HKO-a. Predstavljene su i izmjene u propisima relevantne za rad Nacionalnog vijeća koje obuhvaćaju cjelovito godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća, koje se dostavlja Vladi Republike Hrvatske, uključuje godišnje planove rada i godišnja izvješća o izvršenju planova rada sektorskih vijeća dostavljenih od strane nadležnih agencija, godišnja izvješća o provedbi vrednovanja zahtjeva za upis u Registar koja ministarstvo nadležno za rad i nadležne agencije dostavljaju ministarstvu nadležnom za obrazovanje i znanost.

Ad 4.
Marina Cvitanušić Brečić obavijestila je članove Nacionalnog vijeća o zahtjevu Nacionalnog inovacijskog vijeća (NIV) kojim traže imenovanje novog predstavnika i zamjenika predstavnika Nacionalnog vijeća u NIV jer je kao član  NIV-a predviđen i predstavnik Nacionalnog vijeća. Prethodni predstavnik u NIV-u bila je predsjednica Nacionalnog vijeća u prošlom mandatu, prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, te je predloženo da se za predstavnika imenuje  predsjednica u ovom mandatu, Marina Cvitanušić Brečić, a kao zamjena članica Nacionalnog vijeća Josipa Češnovar. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 5
U raspravi na temu „Izazovi i uloga Nacionalnog vijeća u drugom mandatu te plan rada Nacionalnog vijeća za 2022. godinu“, Marina Cvitanušić Brečić istaknula je značajniju ulogu Nacionalnog vijeća u kontekstu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, ali i drugih povezanih politika te zamolila članove da iznesu svoja mišljenja o potencijalnim temama za koje smatraju da Nacionalno vijeće može i/ili treba dati svoj doprinos.

Napomenula je da se u okviru projekta „Uspostava i upravljanje Registrom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“, koji završava u lipnju 2022. godine, predviđena izrada studije prema planu rada Nacionalnog vijeća, kao i održavanje dviju radionica o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru za minimalno 60 polaznika s predtercijarnim obrazovanjem. Članovi Nacionalnog vijeća su obaviješteni da u projektu postoji obaveza održavanja ukupno pet sjednica do kraja lipnja 2022. 

U raspravi su kao dodatni izazovi i mogućnosti stavljeni pred ovo Nacionalno vijeće istaknuti identifikacija svih programa obrazovanja u Republici Hrvatskoj, internacionalizacija visokog obrazovanja te potreba  razrade i jasnijeg definiranja koncepta mikrokvalifikacija. Članovi su pozvani da sve naknadne prijedloge o mogućim temama kojima bi se Nacionalno vijeće bavilo naknadno jave na službenu adresu e-pošte Nacionalnog vijeća ili na sljedećoj sjednici.


Ad. 6

Marina Cvitanušić Brečić predložila je predstavnicima agencija nadležnih za provedbu HKO-a da za sljedeću sjednicu pripreme prezentacije o novim nadležnostima u provedbi HKO-a u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru iz veljače 2021. Prijedlog je usvojen.

Slijedom obaveze održavanja ukupno pet sjednica do kraja lipnja 2022. godine, predstavnik Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih predložio je da se do sljedeće sjednice članovima Nacionalnog vijeća dostavi prijedlog datuma održavanja sjednica do kraja lipnja. Većina članova je izrazila slaganje s prijedlogom te je prijedlog usvojen.

Dogovoreno je da će se putem Doodle platforme dogovarati sljedeće sjednice. 

Marina Cvitanušić Brečić uputila je članove na mrežnu stranicu kvalifikacije.hr na kojoj se mogu dodatno informirati o dosadašnjem radu Nacionalnog vijeća u prvom mandatu te pronaći dokumente proizišle iz tog mandata. Zahvalila je svima na sudjelovanju na sjednici te izrazila vjeru da će izazovi stavljeni pred ovo Vijeće biti uspješno, na profesionalan i stručan način riješeni. 

Sjednica je završila u 15,45.


Zapisnik sastavila:                                                                                               Zapisnik odobrila:


 Ana Franić Božić                                                                                          Marina Cvitanušić Brečić
                                                                                   predsjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala