Održane konstituirajuće sjednice triju sektorskih vijeća
U lipnju i srpnju su u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održane konstituirajuće sjednice triju sektorskih vijeća, savjetodavnih i stručnih tijela koja se skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora (Zakon o HKO-u, NN 22/13, čl. 12. st. 1.).

Održane su konstituirajuće sjednice sljedećih sektorskih vijeća:

  • Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport (8. lipnja 2015.),
  • Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina (28. srpnja 2015.) i
  • Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija (31. srpnja 2015.).

Na konstituirajućim sjednicama članovima pojedinih sektorskih vijeća predstavljeni su rezultati rada relevantnih strukovnih sektorskih vijeća (imenovanih Odlukom temeljenom na čl. 16. Zakona o strukovnom obrazovanju, NN 30/09) koja su djelovala od 2009. do 2011. godine u okviru IPA projekta Jačanje institucionalnog okvira za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma, a raspravljalo se i o aktualnim problemima u pojedinim sektorima. Iz rasprave su proizašle ideje na kojima će se temeljiti planovi rada pojedinih sektorskih vijeća za 2015. godinu, koji će biti usvojeni na sljedećim sjednicama. Dogovoreno je kako će članovi sektorskih vijeća sudjelovati u provedbi analize vlastitih sektora i izradi prijedloga revizije Nacionalne klasifikacije zanimanja za svoj sektor, kao i da će predložiti klasifikaciju zanimanja po (pod)sektorima Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. Također, članovi sektorskih vijeća iskazali su interes za upućivanje prijedloga Hrvatskome zavodu za zapošljavanje u vezi s uključivanjem određenih zanimanja iz pojedinih sektora u Anketu o standardima zanimanja.

Održavanjem konstituirajućih sjednica, sektorska su vijeća započela s provedbom zadaća definiranih Zakonom o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru (NN 22/13, čl. 12. st. 2.), čime će dati znatan doprinos uspostavi HKO-a. Za članove sektorskih vijeća predviđene su i edukacije o profilima sektora, standardima zanimanja i klasifikaciji zanimanja te su dogovoreni termini drugih sjednica.